egroup

ecapital
Theo đó, Apax Holdings dự kiến sẽ chuyển nhượng tối đa 15/19 triệu cổ phần phổ thông mà doanh nghiệp đang nắm giữ tại Edu Infra Group cho FPT Capital. Thời gian chuyển nhượng dự kiến thực hiện trong…